tirsdag, oktober 19, 2021

topppic

Søk

Velkommen, Gjest
Username: Password: Husk meg
Velkommen til Noralliansen sitt debattforum!

Fortell oss og våre medlemmer hvem du er, hva du liker og hvorfor du ble medlem av dette nettstedet.
 • Side:
 • 1

EMNE: Brev av 2012-11-12 til partilederne på Stortinget

Brev av 2012-11-12 til partilederne på Stortinget 8 years 11 months ago #144

 • norjak
 • ( User )
 • norjak's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Fresh Boarder
 • Innlegg: 7
 • Karma: 0
NorAlliansen Gobal (NAG) Brev forslag Åpent 1/4
The global organization for Vår dato Vår referanse
Scandinavian expatriates 2012-10-12 NAG/Br/JS/OM_12A
Ansvarlig saksbehandler Deres dato Deres referanse
Jakup Skamsar 0035799990357 2012- Partiprogrammene
____________________________________________________

Til
Alle partier på Stortinget v/partilederne
Kopi til
Senior- og pensjonistorganisasjoner i utlandet og NorgeVil du (og ditt parti) fjerne urettferdigheter for pensjonistene? skiftende regjeringer har innført for seniorer og pensjonister i utlandet og Norge og stoppe en ulovlig skattlegging av personer som flytter til utlandet?

Senior- og pensjonistorganisasjoner i utlandet og Norge (heretter kalt SPUN) kan bevise at mange utvandrere blir feil skattlagt ulikt ved at alle i Skatteetaten ikke har grundig nok kunnskap om at Norge skal følge Wien-konvensjonen som Høyesterett har bestemt, og juridisk bindende bilaterale skatteavtaler og internasjonale konvensjoner som Stortinget har ratifisert.

Fordi de fleste utenlandsbosatte får avkortet sine opparbeidede pensjons- og trygderettigheter med milliarder i løpet av en Stortingsperioder og at Norge unndrar tilsvarende beløp i skatt i relativt fattige land (sammenlignet med Norge), stilles følgende spørsmål til alle partilederne for å få svar på hvilke partier ca. 1.000.000 potensielle velgere skal stemme ved neste valg:

Spørsmål 1:
Vi du (og ditt parti) gå inn for at:

1.1 skattetatens politiske/faglige ledelse får beskjed om å instruere alle i skatteetaten til respektere "gjeldende rett" for skattemessig utflytting som er bestemt av Stortinget og rette seg etter Høyesterett/ Wienkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner, skatteavtaler, rettsprinsipper og grunnleggende menneskerettigheter og at

1.2 regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende utvalg og/eller en granskingskommisjon for å stoppe den rettsstridige lignings- og forskuddspraksis fra Skatt Øst basert som brytes og/el. settes til side «gjeldende rett»?

1.3 et utvandrerregnskap blir utarbeidet for å få frem sannheten om at utenlandsbosatte ikke er skatteflyktninger slik skiftende finansministre har gitt uttrykk for.

1.4 NorAlliansens brev av 2012-08-29 til Skattedirektøren blir fulgt opp
docs.google.com/document/d/1tjXYLSOvtAq1...KB_ygn7Iphv_gP0/edit

1.5 NorAlliansens brev av 2012-01-18 til Sivilombudsmannen med anmodning hjelp til å få svar på vårt brev av 2010-06- 02 til avd. dir. Gjesti i Finansdepartementet og Finansministeren som står ubesvart etter 18 måneder.

1.6 at alle i Skatteetaten får beskjed av sine overordnede politiske eller politiske myndigheter om å praktisere kildeskattloven slik den tyske skattemodellen er beskrevet av en tysk skatterådgiver/-ekspert på denne linken? docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9NTlj...Tc3MTU4MDM5OGQz/edit

Begrunnelse:
NorAlliansens nettverk har lagt frem en grundig dokumentasjon til Skatt øst og Skatt vest at deler av skatteetaten ikke respekterer «gjeldende rett» fra Storting og Høyesterett. Vi kan også dokumentere at nåværende Finansminister og Skattedirektør har snakket usant om «gjeldende rett» i strid med juridisk bindende skatteavtaler som Stortinget har ratifisert og i strid med Høyesterettsdommer. Dette er hovedbegrunnelsen for ovennevnte spørsmål. Foruten begrunnelsen som er oppgitt i ovennevnte brev av 2012-08-29 til Skattedirektør og vårt brev av 2012-01-18 til Sivilombudsmannen (SOM) begrunnes dette viktige spørsmålet med følgende:
- I sistnevnte brev til SOM ber vi igjen om hjelp til å få svar på hvorfor Skatteetaten ikke har fått samme beskjed som Stortinget fikk før den såkalte fireårsregelen ble vedtatt, da Stortinget ble informert om at:

«Skattemessig utflytting formuleres i praksis som det motsatte av innflytting».

Dette anser vi som et bevis på at Stortinget ikke har vedtatt noen lov om diskriminering og/eller heller ikke har ment at fireårsregelen skulle brukes til diskriminering, slik Skatt øst hevder de har hjemmel til.

Dette bekrefter også informasjon som ble gitt i Ot.prp nr 42 (2002 – 2003) om at denne loven ikke kommer til anvendelse for en emigrant som har flytter til et land som Norge har skatteavtale med og der beskatningsretten er tillagt bostedsstaten. Da skal man bare skatte til bostedsstaten etter, 183 dager, å ha blitt resident, på samme måte som innvandrerne til Norge.

For ordens skyld nevnes at brevet til Skattedirektøren er besvart av en seniorskattejurist i Skattedirektoratet, uten å oppgi rettsgrunnlaget/-kildene (hjemmelen) for at Skatteetaten kan fortsette med sine rettsstridige lignings- og forskuddspraksis grunner en ukultur med overgrepsligning og dobbeltbeskatning som er omtalt på en utmerket måte av Skattebetalerforeningen og tidligere Skattedirektør i deres kommentarer som kom i kjølvannet av den såkalte Sølviksaken fra 2008. I den enstemmige og knusende dommen mot Staten slo Høyesterett fast at Skatteetaten og Finansdepartementet hadde tolket regelen for skattemessig utflytting feil. Se
docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9ZDRi...Dc4OTBmZWE4MWRi/edit

SPUN støtter alle som arbeider for å hindre at noen driver med unndragelser, uavhengig om det skjer i Norge eller utlandet og om skatteunndragelsen skjer i privat eller offentlig regi.
Det som imidlertid er problemet med fireårsregelen og kildeskatten – slik begge lovene feiltolkes og praktiseres , er at de fører dette til dobbeltbeskatning og en ekstraskatt (avgift) som blir pålagt alle utenlandsboende pensjonister og uføretrygde i tillegg til den skatt de betaler i bostedslandet.
Skatt øst og andre som synes å representerer denne ukulturen handler mot bedre vitende og i samråd med Finansdepartementets eller Skattedirektoratet som vet eller burde vite konsekvensen av en rettsstridig lignings- og forskuddspraksis som mangler rettsgrunnlag/-kilder. Ref., legalitetsprinsippet som alle i Skatteetaten og Finansdepartementet er bundet av.

NorAlliansen innser imidlertid at lover som er vedtatt, er vanskelig å gjøre noe med, selv om embetsverket og byråkratiet i sin tid gav en rekke opplysninger som i ettertid viser seg ikke å ha noe med virkeligheten å gjøre. Men når så lovene nå er vedtatt av Stortinget, er det etter vår faglige vurdering meget enkelt å gjøre noe med gjennomføringer ved å legge til grunn hvordan lovens skal praktiseres - uten å gjennomføre noen endringer. På denne bakgrunn ber vi om at du (og ditt parti) merker seg: Den tyske modellen for kildeskatt

I samråd med daværende leder for Finanskomité, Reidar Sandal, ble den tyske modellen for kildeskatt sendt til APs talsperson for kildeskatten med anmodning om å legge frem denne modellen for Stortingets Finanskomité – uten at det ble tatt til følge. NorAlliansen har senere laget et Representantforslag – uten respons. Den tyske modellen for kildeskatt, som sosialdemokratene og de borgerlige er enige om i Tyskland, går i korthet ut på at den tyske skatten frafalles så snart det er lagt frem et Tax Resident Certificate som viser at utvandreren er skattepliktig iht. bostedslandets myndigheter og iht. skatteavtalen. Enklere går det vel ikke an å gjøre det? Modellen er meget enkelt å forstå for utvandrerne og kan ikke misforstår av myndighetene. At den frigjør tusenvis av årsverk inne skatteetaten som kan brukes til andre oppgaver, som for eksempel å tette skattehull, vil også meget lønnsomt ved at nye milliarder kan innbringes til statskassen docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9ZThm...NTIwNWNm/edit?hl=no#

Spørsmål 2:
Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene i punkt 1, vil du (og ditt parti) sørge for at;
- det i god tid før valget i september 2013 bli offentliggjort hvilke andre tiltak som vil bli gjennomført for å sette en endelig stopper for Skatteetatens rettsstridige lignings- og forskuddspraksis og at ukulturen innen Finansdepartementet og deler av Skatteetaten stoppes – uten ugrunnet opphold?

Begrunnelse:
Slik fireårsregelen og kildeskattloven blir praktisert av Skatt øst – i samråd med eller pga diktat fra Finansdepartementet, rammes de fleste utenlands bosatte pensjonister og uføre, uansett hvor stor/liten pensjon/trygd de mottar – uten at de får noen motytelser. Vi har imidlertid gleden av å meddele at det finnes mange dyktige skattejurister innen skatteetaten som rettleder og veileder sine skattytere på en profesjonell måte og gir dem en ligning som Stortinget har bestemt.

Men når vi kan dokumentere at like skattesaker behandles ulikt, vil det i praksis si at Skatteetaten diskriminerer utvandrerne – uten at skiftende regjeringer og mediene i all hovedsak har brydd seg. Følgelig har vi i lang tid forsøkt å få svar fra Finansdepartementet om hjemmelen til denne diskrimineringen - uten å lykkes. Det er imidlertid et beklagelig faktum at Skatt øst og noen andre skattekontor har drevet med en rettsstridig lignings- og forskuddspraksis siden norsk internrett ble endret med virkning fra 2004 grunnet den såkalt fireårsregelen, og lovendringen som fant sted fom. 2010 grunnet den såkalte kildeskatten på pensjon – uten at politikerne eller mediene i Norge har brydd seg.

Bare på grunn av rettsstridig praktisering av den såkalte kildeskatt loven, innbringer Skatteetaten 1 – 2 milliarder kroner til statskassen over en Stortingsperiode.
Dette er en avgift som utenlandsboende pensjonister og uføretrygde har betalt inn til Norge uten at de får noen som helst motytelser. De bor i utlandet. De bruker infrastrukturen i bostedslandet. De bruker helsevesen og alt annet i bostedslandet. De belaster ikke det norske samfunnet med noe som helst.
Derfor blir kildeskatten, slik den feilaktig praktiseres, en usosial avgift eller rettere sagt en straffeavgift på utflytting.
De 1 – 2 milliarder i ekstra kildeskatt er en stor belastning for denne relativt svake gruppen som for en stor del består av minstepensjonister og uføre. At de svakeste rammes hardest er omtalt av Skattebetalerforeningen. Se
docs.google.com/document/d/1yjNzaIWMOmfH...QYhnxCX8Xpc1bC0/edit

Når milliarder inndras på denne måte, medfører det også at Norge unndrar betydelige midler fra land som i mange tilfeller har en vesentlig dårligere nasjonal økonomi enn Norge. NorAlliansen er kjent med at flere land følger med på hvordan Norge behandler sine eldre. NorAlliansen vil også bidra med å gjøre en slik (fiendtlig) norsk utenrikspolitikk kjent i de land som blir hardest rammet av dette. Hvordan Norge behandler sine eldre som har vært med på å legge grunnlaget for den velstand som Norge nå soler seg i, er etter NorAlliansens oppfatning et utenrikspolitisk anliggende. i henhold til ovennevnte spør vi derfor om:

Vil du (og ditt parti) svare på våre spørsmål innen 2012-11-01,
slik at vi kan vurdere svarene i forhold til SPUN sin målsetting og deretter gi råd til alle utenlandsbosatte samt til deres barn og nærmeste familie og venner, slik at de får dette grunnlagsmateriale for hvordan de skal avgi sine stemmer foran neste stortingsvalg?

Ditt svar vil derfor være av stor betydning, fordi konsekvensene av å ikke gjøre endringer i praktiseringen av den såkalte kildeskattloven og fireårsregelen har så stor betydning for alle utenlandsbosatte pensjonister og uføretrygdede, og da vil helt sikker informasjon om hvordan du stiller deg til disses spørsmålene bli lagt merke til.

Du kan derfor påvirke ca en million stemmeberettigede på den måte du svarer og som derfor kan få betydning for hvordan Stortinget blir sammensatt i neste periode.

Ytterligere spørsmål om hva du (og ditt parti) vil gjøre for fjerne urettferdigheter som skiftende regjeringer har innført for seniorer og pensjonister i Norge og utlandet er medtatt i vårt Notat av 2012-12-12 til Senior- og pensjonistorganisasjoner i Norge og utlandet. docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9NUtTRWNTY2xOQ00/edit
Vi ber om en snarlig bekreftelse på at dette brevet er mottatt, med opplysninger om når vi kan påregne svar.

Med vennlig hilsen
for NorAlliansen - The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates


Jakup Skamsar (Leder)
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: 00357 9999 0358, 0066 (8)2517 2989
Head Office: Rabbaveien 28 A, N 3515 Hønefoss,
Skype name: Jakup_skamsar
Organization No: 994709291
WebPage:www.noralliansen.org
NorAlliansens objectives is to cater for the interests of persons who have earned pension- and
health service rights in the Nordic countries, and to secure these rights regardless of domicile. See:
docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9Z...TMwZDJoNTUyZzI&hl=no
Siste endring: 8 years 11 months ago Av norjak.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Sv: Brev av 2012-11-12 til partilederne på Stortinget 8 years 10 months ago #170

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Dette brevet er sendt før brevet ovenfor. Vi har hittil ikke fått noen respons på noen av dem, men vi er kjent med at det er mottatt og registrert av enkelte partier.


Til
Partiledelsen for alle partier på Stortinget Stortingets Finanskomité
og utvalgte Stortingsrepresentanter NorAlliansens globale nettverk & samarbeidspartnere
Arbeidstaker-, Senior- og pensjonistorganisasjoner
i utlandet og Norge (A-SPUN) + ca 40 nettsteder


Stortingsvalget neste år
Vi har merket oss at ditt parti ikke har offentliggjort sine standpunkter angående pensjonistpolitikk og om iverksatte og planlagte pensjons avkortinger for pensjonister i utlandet og i Norge. Litt statistikk:

I følge NAV er det 743 000 alderspensjonister og 310000 uførepensjonister registrert i Norge, totalt 1053 000 potensielle stemmer. De aller fleste av dem er ikke fornøyd med Stortingets og regjeringens behandling av dem. Følgende ankepunkter kan nevnes:
1) Den årlige underregulering med 0,75 % av pensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter forhold til vanlige lønnsmottakere, betyr et pensjonsavkorting på ca kr 250.000,- i løpet av ca 20 år.
2) Trygdeavgiften, Helsedelen av folketrygden (eller den såkalte ordinære trygdeavgift) er i dag;
- 4,7 % for pensjonister som skatter til Norge og kun 3% for arbeidstakere, men er over det dobbelte;
- 9,1 % for frivillig medlemskap i folketrygden for utvandrede pensjonister som har emigrert til lavkostlandet Thailand der sykehusbehandling bare koster en brøkdel av tilsvarende kostnader i Norge. Ekstra urettferdig og diskriminerende er det at trygdeavgiften for utvandrerne kun dekker inntil kr 3.100,- pr døgn
3) Minstefradraget og skattefradrag for pensjon er i dag også urettferdig. I dag er minstefradraget for yrkesaktive 40 % av lønn mens pensjonistene bare får 26% på pensjon som bety en forskjell på kr 12.700,
Skattefradraget avtrapper raskt og må jevnes ut slik at pensjonistene ikke møter en urimelig progresjonsskatt.

4) Folketrygdens grunnbeløp – G, er i dag avhengig av sivilstand, og blir redusert til 85 % dersom begge ektefeller mottar alderspensjon fra folketrygden.
Finansiering av øket minstepensjon gjennom økte skattesatser for andre pensjonister, kan vi heller ikke se at myndighetene har hjemmel til – hvis vi ser bort fra ikke juridiske bindende avtaler med partene i arbeidslivet som ikke har som oppgave å ivareta interessene til pensjonistene – i utlandet og i Norge.
5) Utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter, blir avkortet med ca 500 millioner hvert år og tilsvarende beløp blir unndratt beskatning i bostedslandet ved at Skatt øst og Skatt vest praktiserer den såkalte fireårsregelen og den såkalte kildeskatt på pensjon feil og i strid med juridiske bindende bilaterale skatteavtaler som Stortinget har ratifisert og i strid med internasjonale konvensjoner, avtaler og folkerettslige prinsipper (Wienkonvensjonen) som er fastslått av Høyesterett.

6) «Nok en gang er pensjonistene de store budsjettaperne»,
skriver Landsforeningen, Rettferdighet for de Eldre, i denne artikkelen på sin hjemmeside:
rettferdighet.org/2012/10/nok-en-gang-er...tore-budsjettaperne/
NorAlliansen stiller seg bak LRFs synspunkter i artikkelen, men ønsker å legge til at virkeligheten for utenlandspensjonistene er enda mer urettferdig og lovstridig enn det som kommer frem i artikkelen.
Som eksempel nevnes at pensjonister ikke skal få forhøyet minstefradraget i samsvar med praksis for vanlige ansatte og et forslag om fjerning av rentefradraget for pensjonister, men ikke for lønnstakerne.


Når pensjonistorganisasjonene går sammen om å anbefale at over 1 million pensjonister med familie stemmer på det/de partier som programfester at de vil reversere den ovenfornevnte diskrimineringen av pensjonister, vil dette avgjøre resultatet av neste års stortingsvalg.
Vi sender gjerne, på forespørsel,
- våre grunngitte spørsmål basert på juridiske vurderinger av ovennevnte og andre spørsmål som vil bli publisert i norske og utenlandske medier etter at alle partiledere har svart på dette brevet,
- en kopi brev av 2011-12-06 til Finansdepartementet og Finansminister Sigbjørn Johnsen med spørsmål og grunnleggende rettregler for skattemessig utflytting (emigrasjon) til utlandet, og spesielt hvorfor ikke Skatteetaten har fått samme beskjed som Stortinget fikk i forkant (eller som premiss) for den såkalte «fireårsregelen» nemlig at Norge hadde klare regler for skattemessig innvandring, men at tilsvarende entydige regler ikke fantes for skattemessig utvandring. Men slik Finansdepartementet uttrykte det i Ot. Prp. Nr 42 (2002 – 20903)
Vi sender også det juridiske underlaget for ovenstående ankepunkter på forespørsel.

Vi ser fram til partiets snarlige svar/forespørsel/kommentar, som vil bli distribuert til samtlige pensjonistorganisasjoner med anbefaling sine medlemmer å bruke sin stemmeseddel tilsvarende neste år. Vi vil også informere organisasjonene om hvilke partier som ikke har svart oss.

Med vennlig hilsen
for NorAlliansen - The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates
Siste endring: 8 years 9 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Sv: Brev av 2012-11-12 til partilederne på Stortinget 8 years 9 months ago #172

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Jeg vedlegger et utkast til brev som alle pensjonistorganisasjoner bør sende til partiene på Stortinget. Pensjonistene kan ikke streike,
men de kan stemme! Cirka 1 million pensjonister samt deres pårørende kan avgjøre hvem som skal sitte i regjering etter valget til høsten. Brevet kan publiseres som er ’kronikk’, eventuelt som debattinnlegg.

Følgende innlegg ble sendt til debattsider i VG, Dagbladet og Aftenposten 2/3. januar 2013. Innlegget ble ikke publisert.

Åpent brev til Partiledelsen for alle partier som stiller liste til Stortingsvalget neste høst.

Stortingsvalget til høsten.
Vi har merket oss at ditt parti ikke har offentliggjort sine standpunkter angående pensjonistpolitikk og om iverksatte og planlagte pensjonsavkortinger for pensjonister i utlandet og i Norge. Litt statistikk:

I følge NAV er det 743 000 alderspensjonister og 310 000 uførepensjonister registrert i Norge, totalt 1 053 000 potensielle stemmer. De aller fleste av dem er ikke fornøyd med Stortingets og regjeringens behandling av dem. Følgende ankepunkter kan nevnes:
<strong>1) Den årlige underregulering</strong> med 0,75 % av pensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter i forhold til vanlige lønnsmottakere, betyr et pensjonsavkorting på ca. kr. 250.000,- i løpet av ca 20 år.

2) Trygdeavgiften er i dag;
- 4,7 % for pensjonister som skatter til Norge – som ble nylig økt med 54% fra 3% ord. avgift.
- 9,1 % for pensjonister som ikke skatter til Norge i form av frivillig medlemskap i folke-trygden For pensjonister som har tatt fast utflytting (emigrert) til et lavkostland som Thailand der sykehusbehandling bare koster en brøkdel av tilsvarende kostnader i Norge er det ekstra urettferdig og diskriminerende at trygdeavgiften kun dekker inntil kr 3.100,- pr døgn. Dette taket gjelder ikke for pensjonister, arbeidstakere og innvandrere som skatter til Norge.

3) Minstefradraget og skattefradrag for pensjon er i dag også urettferdig.
I dag er minstefradraget for yrkesaktive 40 % av lønn mens pensjonistene bare får 26 % på pensjon som betyr en forskjell på kr 12.700, Skattefradraget avtrapper raskt og må jevnes ut slik at pensjonistene ikke møter en urimelig progresjonsskatt.

4) Folketrygdens grunnbeløp – G, er i dag avhengig av sivilstand, og blir redusert til 85 % dersom begge ektefeller mottar alderspensjon fra folketrygden. Finansiering av øket minstepensjon gjennom økte skattesatser for andre pensjonister, kan vi heller ikke se at myndighetene har hjemmel til – hvis vi ser bort fra ikke juridiske bindende avtaler med partene i arbeidslivet som ikke har som oppgave å ivareta interessene til pensjonistene – i utlandet og i Norge.

5) Utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter, blir avkortet med ca 500 millioner hvert år og tilsvarende beløp blir unndratt beskatning i bostedslandet ved at Skatt øst og Skatt vest feilpraktiserer den såkalte fireårsregelen og den såkalte kildeskatt på alle pensjoner utbetalt fra norske kilder (en avgift på utflytting der en ikke får noen gjenytelse fra staten) som er i strid med juridiske bindende bilaterale skatteavtaler som Stortinget har ratifisert og i strid med internasjonale konvensjoner, avtaler og folkerettslige prinsipper (Wienkonvensjonen) som er fastslått av Høyesterett.

6) ”Nok en gang er pensjonistene de store budsjettaperne”,
skriver Landsforeningen, Rettferdighet for de Eldre.
”For tredje år på rad får norske pensjonister redusert sine økonomiske vilkår. Det er ingen tvil om hvem som er de store budsjettaperne”, sier leder for Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik. i en artikkel i VG 8.oktober. ”Landstyret i Pensjonistforbundet er opprørt over regjeringens fremlagte budsjettforslag for 2013”.

Som eksempel nevnes at pensjonister ikke skal få forhøyet minstefradraget i samsvar med praksis for vanlige ansatte, men ikke for pensjonister. Et forslag om å gjøre endringer av rentefradraget for pensjonister ser ikke ut til å ha kommet med i Statsbudsjettet denne gangen, men så vidt jeg har forstått, arbeider den rødgrønne regjeringen fortsatt med planer om å begrense rentefradraget.
Når pensjonistorganisasjonene går sammen om å anbefale over 1 million pensjonister med familie å stemme på det/de partier som programfester at de vil reversere den ovenfornevnte diskrimineringen av pensjonister, vil dette avgjøre resultatet av neste års stortingsvalg.
Jeg ser fram til at de enkelte partier offentliggjør sine konkrete svar på de hvert av de 6 punktene ovenfor.

Oluf A. Martins
Siste endring: 8 years 4 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Sv: Brev av 2012-11-12 til partilederne på Stortinget 8 years 8 months ago #175

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Det er pr. 1.juli 2013 kommet svar fra de fleste partiene. De fleste av brevene har IKKE konkrete svar på våre spørsmål, men inneholder henvisninger til partiprogrammene. De kan leses på vår 'dokumenter' side hvis du har registrert deg som bruker. Vi har også kommet med kommentarer til svarbrevet fra Høyre. Det kan også leses på samme webside.
Ellers viser vi til den tabulariske oppstilling av svarene, slik de er oppfattet av oss, i vår VelgerGuide som finnes på våre 'dokument' sider. (Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner)
Siste endring: 8 years 2 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.
 • Side:
 • 1
Time to create page: 0.114 seconds