søndag, august 07, 2022

topppic

noralliansen530 bilde fra stein

 

NorAlliansen er organisasjonen for skandinaver bosatt i utlandet.

NorAlliansen har en rekke områder som organisasjonen vil fokusere på. Blant de sakene som NorAlliansen vil arbeide med fra starten er skatt og skattesaker. Selvsagt vil da ”kildeskatten” være en av sakene her, men vi vil også å få Norge til å respektere inngåtte skatteavtaler.

Les mer

Søk

onsdag, 03 november 2010 08:11

Formålsdokument

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Om NorAlliansens overordnede mål, hovedoppgaver og (sam)arbeidsformer

1. Utflyttede pensjonister skal kun skatte til ett land - og ikke dobbeltbeskattes.
Dette bygger på et grunnleggende prinsipp i OECD' s mønsteravtale der beskatningsretten bare skal kunne tillegges det land hvor mottakeren er bosatt. Det er jo dette som er det mest riktige og forståelig prinsipp fordi det er bostedslandet som i hovedsak bærer utgiftene til offentlig finansierte (helse)tjenester, infrastruktur mm – og ikke kildestaten.


2. Alle pensjonister skal sikres rett til dekning av utgifter til medisinsk behandling.
Alle pensjonister som flytter til et land innen EØS-området skal kunne opprettholde sitt medlemskap i folketrygden og omfattes av EØS-ordningen med lav/ordinær sats (3 %) og/eller tegne frivillig medlemskap i Folketrygden, dog slik at trygdeavgiften som betales for å få rett til dekning av helsetjenester m.v. i utlandet må kunne reduseres fordi utgiftene til slike helsetjenester er vesentlig mindre i bostedslandet enn i Norge.. Nødvendigheten av å redusere trygdeavgiften på pensjonister som flytter til land utenfor EØS-området synes å være et rettferdig krav tatt i betraktning av at utgiftene til slike helsetjenester i land som Thailand bare utgjør en brøkdel i forhold til i Norge. Enda mer påtrengende er det at ”taket” for det beløp som i dag maksimum dekkes pr døgn, ved innleggelse på sykehus med mer, må endres eller falle bort.


3. Informasjon til seniorene og pensjonistene fra myndighetene må forenkeles/forbedres
Alle pensjonister som flytter til utlandet må få informasjon fra Trygdeetaten om sine rettigheter og plikter i Folketrygden og/eller fra private pensjonsordninger. Dette må for ettertiden skje automatisk etter at en skattyter har meldt utflytting..

- Pensjonister som flytter til land innen EØS-området må få informasjon om at de kan opprettholde sitt medlemskap i folketrygden og omfattes av EØS- ordningen med lav/ordinær sats (3 %) og/eller kan søke om å tegne frivillig medlemskap i Folketrygden. Vi har dessverre alt for mange eksempler på at trygdeavgiften trekkes sammen med et feilaktig skattetrekk på pensjon i Norge som får pensjonistene til å tro at han/hun er sikret rett til dekning av helsetjenester m.v. i utlandet.

- Pensjonister som flytter til land utenfor EØS-området må automatisk informeres om at de ikke er dekket av lav/sats iht. EØS-ordningen og spesielt opplyses om muligheten for å tegne frivillig medlemskap i Folketrygden eller i privat helseforsikring i et internasjonalt selskap.

- Uansett hvor man flytter må det gis informasjon og råd om hvordan utgifter til medisinsk behandling i utlandet skal kunne oppnås med eksempler på alternative ordninger.

En viktig oppgave for NorAlliansen’s nettverk blir å arbeide for å få redusert trygdeavgiftene fordi utgiftene til slike helsetjenester er vesentlig mindre i bostedslandet enn i Norge. Dette gjelder spesielt i lavkostland som f. eks. Thailand hvor kostnadsnivået ligger på en brøkdel av hva tilsvarende helsetjenester koster i Norge, og hvor NAV innkrever en trygdeavgift som er mange ganger så stor som lavsatsen (på 3 %) enn det som hjemmeboende pensjonister betaler uten å få noe tak for døgnpriser på sykehus mm. Mange kaller det forskjellsbehandling og diskriminering. Alle seniorer og pensjonister som har tatt utflytting og/eller de som planlegger å gjøre det, skal sikres lett tilgjengelig og forståelig informasjon om sin plikt til å betale skatt til bostedslandet (og ikke til kildestaten) og sin rett til å få dekket sine utgifter til medisinsk behandling i utlandet - enten ved å fortsette som medlem av Folketrygden, ved å tegne frivillig medlemskap i Folketrygden og/eller ved å tegne privat helseforsikring.


4. NorAlliansen vil utvikle et konstruktivt samarbeid med offisielle myndigheter og private institutter, organisasjoner, foreninger og klubber og partnere i utlandet og Norge som støtter NorAlliansens formål.
Vi håper og tror at samarbeide og samhandling mot klart definerte mål, på tvers av geografiske skiller - uavhengig av tid og sted, er en arbeidsform som vil gi de beste resultatene - både på kort og lang sikt.


Vi har alt etablert samarbeid med offentlige- og private organisasjoner som har innsett at det er senior og pensjonist -organisasjoner som sitter inne med den beste kompetansen om den faktiske situasjon for pensjonistene. NorAlliansen mener at de fleste organisasjoner som engasjerer seg på vegne av utenlandspensjonistene, vil kunne nå felles målsettinger på en raskere og enklere måte ved å etablere et samarbeide enn å arbeide hver for seg.


Når det største EU-landet, Tyskland har funnet det formålstjenlig - både for pensjonistene og for landet som helhet - å innføre kildeskatt, er det vel naturlig å sette seg inn i detaljene i den tyske modellen? Derved kan dette være den løsningen som kan sette en stopper for de største problemer med skattlegging av pensjon ved utflytting.

Lest 8477 ganger