torsdag, mai 19, 2022

topppic

Søk

Velkommen, Gjest
Username: Password: Husk meg
Kildeskatten

EMNE: Kildeskatt

Re: Kildeskatt 7 years 8 months ago #212

 • bwanafedha
 • ( Admin )
 • bwanafedha's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 10
 • Thank you received: 1
 • Karma: 0
Gunnar Lund posted in Norske Pensjonister og Trygdede-Utland
Gunnar Lund
11:16pm Sep 15
Gunnar Lund:

Jeg hadde jo fått en viktig mail 2. september fra Knut Arild Hareide. Den er så positiv at det betyr at selv uten Venstre så vil det være flertall i Stortinget for å fjerne hele kildeskatten. Men dessverre så gikk det lit for fort for meg i svingene, for det haglet inn mailer - hovedsaklig om kildeskatten. Her er hans mail:

Hei Gunnar E Lund

KrFs holdning til kildeskatten er klar. Vi stemte i mot den rødgrønne regjeringens forslag om lov om kildeskatt da Stortinget behandlet saken i sesjonen 2008-2009. Vi mente at det vil være uakseptabelt dersom innføring av kildeskatt fører til en dobbeltbeskatning av pensjonister, eller til at mange pensjonister får et betydelig merarbeid i forhold til ligningsmyndighetene i land de er bosatt i for å forhindre en dobbeltbeskatning.

KrF mener at regjeringen i Ot.prp. nr. 20 (2008-2009) ikke hadde utredet i tilstrekkelig grad tiltak for å forhindre dette, eller vurdert overgangsregler for eksempel etter mønster fra den danske ordningen. Vi mener at det ikke forelå hastemoment som gjorde det nødvendig å vedta innføring av kildeskatt på det tidspunktet og at det med fordel kunne brukes mer tid på utredning av de praktiske utfordringene for skattyterne.

Vi vil ta opp dette med den nye H-FrP-regjeringen, slik at spørsmålet om kildeskatt kan bli revurdert.

Hilsen
Knut Arild Hareide
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Re: Kildeskatt 7 years 7 months ago #213

 • bwanafedha
 • ( Admin )
 • bwanafedha's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 10
 • Thank you received: 1
 • Karma: 0
Til Venstres partileder, Trine Skei Grande

I og med at budsjettforhandlingene er i ferd med å begynne, vil vi minne Venstre om diskrimineringen av pensjonister og uføre når det gjelder skatter.
Spesielt vil vi påpeke skadevirkningene for vanlige pensjonister og minstepensjonister som gjennom den såkalte kildeskatten som blir fratrukket 15% av sin inntekt uten at de får noen gjenytelse fra Staten, altså en avgift på opptjent pensjon hvis en er bosatt i utlandet. Vi vet at Krf og Frp er mot denne skatten, og håper Venstre vil slå følge med dem under budsjettforhandlingene.
Vi vil sette pris på om du kan ta deg tid til å lese det vedlagte brevet som er skrevet FØR regjeringspartiene la frem sitt budsjettforslag.

Mvh
For NorAlliansen
Oluf A. Martins
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Kildeskatt 7 years 6 months ago #214

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Vi har hørt ubekreftede rykter om at Kildeskatten skal bli avskaffet i nær framtid iflg Frp. Vi tar dette med en klype salt inntil vi får det offisiellt bekreftet!
Siste endring: 7 years 6 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Kildeskatt 7 years 6 months ago #215

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
At en kan slippe skatt i Portugal stemmer, men det er knyttet en del krav opp til dette for å oppnå såkalt Non-habitual resident (“NHR”) status . På denne linken kan du lese mer om NHR:
[url=http://]http://www2.deloitte.com/pt/en/misc/search.html#qr=NHR[/url]

Oppfyller du kravene er privat pensjon, alderspensjon (grunnpensjon og tilleggspensjon) skattefrie, også for kildeskatt.
Offentlige pensjoner blir underlagt kildeskatt om den overgår et minstebeløp (er ikke sikker på størrelsen av dette).

Til tross for at selv har brukt ALTINN og er registrert e-bruker fra flere år tilbake, er det også fremdeles et sammensurium av vanlige postforsendelser og elektroniske.
Jeg tenker ofte med skrekk og gru på de som ikke har det så lett med skjemaer, IT, utfyllinger, bestemmelser, tolkinger, pålegg osv. de skal ta stilling til hvert eneste år.

Leser du f.eks. disse opplysningene angående Portugal skal du være ganske dreven for å dra ut det som virkelig teller. Mange faller nok fra allerede ved de første avsnittene som i kjent stil er spekket med generelle opplysninger og som lett kan forståes dit hen at her har du ingen ting å hente. Dessuten er ikke Certificate of Residence det korrekte skjema, men Certificate of Fiscal Residence. En svært viktig forskjell.
[url=http://]http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Pensjon/Kildeskatt-pa-pensjon/Kildeskatt-pa-pensjon-i-ulike-land/Kildeskatt-pa-pensjon--personer-bosatt-i-Portugal/[/url]
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Kildeskatt 7 years 4 months ago #219

 • bwanafedha
 • ( Admin )
 • bwanafedha's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 10
 • Thank you received: 1
 • Karma: 0
Kjetil Martinsen, Thailand
2015-01-16

Her kan du lese om hvordan den Norske stat terroriserer utflyttede borgere, med løgn og bedrag og ulovligheter.

MAN SKAL IKKE TÅLE SÅ INDERLIG VEL DEN URETT SOM IKKE RAMMER DEG SELV!
Dette sitatet fra en av våre store diktere faller lett i hu når en leser om indignasjonen mot statsråd Anundsen og Martin Kolberg når de forlanger en høring for å se om Stortinget og spesielt AP og KRF har blitt ført bak lyset, for "indignasjonen smaker så inderlig vel, når den ikke går ut over deg selv"!
Det er utrolig hva de rødgrønne kunne tillate seg de åtte årene de styrte uten at det ble krav fra opposisjonen om høring, selv om det var fåfengt. De førte Stortinget bak lyset, lurte opposisjonen, brøt HMKs segl ved å endre ordlyden og juridisk grunnlag for Lov om Kildeskatt etter at den var vedtatt og beseglet, samt brøt Menneskerettighetene diverse ganger så Norge mistet taleretten i FN når slike rettigheter ble diskutert, men det kom aldri til høringer om dette.
Innføringen av Kildeskatten på dette grunnlag og de økonomiske konsekvenser det fikk for nær 50.000 norske pensjonister var uhyrlig og langt verre enn det Justisministeren kalles inn for. En juridisk betenkning ved Stortingets nye jurist for Menneskerettigheter summerer opp brudd på disse blant annet ved vårt uoversiktlig lovverk for skatt og pensjoner som EMD også slår fast:

INNGREPET FALLER INN UNDER EMK (Kildeskatten)
Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger i denne saken, er å anse som « eiendom » etter første tilleggsprotokoll artikkel 1. Dette er helt på det rene.
Det er å påpeke at EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, ikke oppstiller noen rett til å motta pensjon, men i den grad de nasjonale myndighetene har tilkjent sine borgere en slik rett, må utbetalingen av pensjonen være beskyttet.
Forholdet faller derfor utvilsomt inn under første tilleggsprotokoll artikkel 1 og artikkel 14.
Det anførte er at de som er bosatt i utlandet er blitt utsatt for diskriminering på grunnlag av ”annen status”, hvilket Menneskerettsdomstolen flere ganger har konstatert som et av de forbudte diskrimineringsgrunnlagene etter artikkel 14.

Domstolen har flere ganger uttalt at det må sterke grunner til for å akseptere forskjellsbehandling.
Domstolen har i flere saker bemerket at pensjonssystemene må være stabile og forutsigbare, og at endringer måtte foretas gradvis.

Uklar og vilkårlig skattelovgivning bryter derfor med menneskerettighetene
Menneskerettsdomstolen sier blant annet følgende i denne dommen:
- Eventuelle inngrep av offentlig myndigheter i denne eiendomsretten, må være lovlige og ikke vilkårlige eller urimelige.
- Kravet om at inngrepet blir fastsatt ved "lov", henspiller på det samme konseptet man finner andre steder i konvensjonen, som først krever at tiltak som fører til inngrep med skal ha en basis i nasjonal lovgivning.
Overføres de samme prinsipper til gjeldende forhold for norske skatteytere, vil det bety at vilkårlige inngrep i eiendomsretten, også innenfor skatteregimet, kan bryte med eiendomsretten.
Les her hvilke krumspring finansministeren og regjeringen foretok for å vedta Lov om Kildeskatt og innvendinger og mangel på informasjon til Stortinget:

SLIK FØRTE KRISTIN HALVORSEN STORTINGET, KONGEN OG DET NORSKE FOLK BAK LYSET!

Ot.prp. 20 (2008-2009) ble behandlet i Odelstinget 26.02.2009 og i Lagtinget 06.03.2009. Dermed var loven vedtatt, tross heftige protester, av både juridisk og menneskelig karakter. Kristin Halvorsen hadde en rekke ganger gitt garantier fra Stortingets talerstol om at Thailand, Pakistan og Spania hadde likelydende skatteavtaler når det gjaldt beskatning - d.v.s. at det ikke, uten reforhandlinger av skatteavtalene, kunne innføres "kildeskatt":
"- Skatteavtaler hvor Norge ikke har rett til beskatning av pensjoner (desember 2008)
Noen av skatteavtalene som Norge hadde, sa at det kun er landet pensjonisten nå er bosatt i som kan skattlegge pensjonen. Da vil ikke Norge ilegge kildeskatt. Norges skatteavtaler med blant andre Spania, Thailand og Pakistan er utformet på denne måten, ergo vil ikke pensjonister som bor der beskattes. SKATTYTER MÅ SELVSAGT DOKUMENTERE HVOR HAN ELLER HUN ER BOSATT (vår uthevelse) .
www.regjeringen.no/…/sporsmal-og-svar--kildeskatt-pa…
Den 09.07.2009, d.v.s. vel 3 måneder etter loven er sanksjonert i Lagtinget, dukker følgende melding opp på Skattedirektoratets hjemmesider:
... "Personer som er skattemessig bosatt i Thailand, skal betale skatt i Norge på den delen av pensjonen som ikke beskattes i Thailand. (NB. I Thailand skattlegges ikke pensjon. Vår kommentar)
SKATTEAVTALER SOM IKKE GIR NORGE RETT TIL Å SKATTLEGGE PENSJONER:
I enkelte skatteavtaler er det bare bostedslandet som kan skattlegge pensjonen. Da kan Norge ikke ilegge kildeskatt. Dette gjelder blant annet skatteavtalene med Spania og Pakistan". Bortsett fra Pakistan, blir en alt overveiende del av gamle/ uføre personer som mottar norsk pensjon, fratatt 15 % ”kildeskatt”.
Legg merke til overskriften på denne meldingen: NYE REGLER OM KILDESKATT PÅ PENSJON I NORGE (?) "Hastverk er lastverk"... kildeskatt i Norge ?
Fremdeles IKKE ETT ORD om at andre artikler enn artikkel 18 i skatteavtalen (den såkalte ”Pensjonsartikkelen”) mellom Norge og Thailand skal danne utgangspunkt for ”kildeskatt på pensjoner”):
Pensjoner, livrenter, sosiale trygdeytelser og underholdsbidrag
PENSJONER (herunder statspensjoner og sosiale trygdeytelser) OG LIVRENTER SOM BETALES TIL EN PERSON BOSATT I EN KONTRAHERENDE STAT, SKAL BARE KUNNE SKATTLEGGES I DENNE STAT.
Etter høylydte protester fra flere organisasjoner utenlands - om ULOVLIGHETEN OG DEN UMORALSKE SIDEN ved denne skatten og hvilke følger dette vil få, spesielt for folk med lave og midlere pensjoner - kommer ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i Finansdepartementet på banen.
NÅ med artikkel 23 pkt. 3 bokstav e i PENSJONSBESKATNING. Departementet har loggført dette til den 12.08.2009 - altså 5 MÅNEDER ETTER AT LOVEN ER UNDERTEGNET AV H.M. KONG HARALD i Lagtinget !
I Ot.prp. 20 (2008-2009) står det IKKE ET ORD om at artikkel 23 pkt. 3 bokstav e er argument for innføring av kildeskatt !
Det er dette dokumentet som H.M. Kong Harald V har undertegnet !!!
Artikkel 23 - Unngåelse av dobbeltbeskatning
"Når INNTEKT eller FORTJENESTE kan skattlegges i begge kontraherende stater, skal dobbeltbeskatning unngås etter bestemmelsene i denne artikkel".
Å bruke artikkel 23 pkt. 3 bokstav e er det samme som å plukke et råttent eple ned fra et tre, og selge det som frisk frukt. Artikkel 23 handler nemlig IKKE om PENSJONSBESKATNING, men om å finne frem til en MELLOMSTATLIG metode for å UNNGÅ DOBBELTBESKATNING som ikke er beskrevet i de foranstående artiklene der dobbeltbeskatning av inntekter kan finne sted:
pkt. 3 bokstav e:
Når inntekt ifølge noen bestemmelse i denne overenskomst er fritatt for norsk beskatning og en fysisk person etter den gjeldende lovgivning i Thailand er skattepliktig av den nevnte inntekt for det beløp derav som overføres til eller mottas i Thailand og ikke for hele inntektsbeløpet, skal SKATTEFRITAKET I NORGE I HENHOLD TIL DENNE OVERENSKOMST BARE GJELDE SÅ MEGET AV INNTEKTEN SOM ER BESKATTET I THAILAND. (uthev. er gjort av oss, men dette burde vært ytterligere fremhevet da dette viser det KONSTITUSJONELLE BRUDD som innføringen av ”kildeskatt på pensjoner” er bygd opp omkring !)
Dette har Kristin Halvorsen påstått danner grunnlag for lovligheten – og her er det altså at hun som fagstatsråd står ANSVARLIG for at H. M. Kongens segl brytes !
Å innføre nye fortolkninger i Odelstingsproposisjoner er en ”dødssynd” i parlamentarisk sammenheng !
LØGN, ELLER EN SANNHET ?
Artikkelens punkter og bokstaver foreskriver helt klart at eventuelle klargjøringer skal skje gjennom brevveksling mellom de kontraherende parter. Artikkelen kan altså ikke benyttes for innføring av nye skatter !
Dette blir heller ikke forstått av opposisjonen i Stortinget.
En uke etter Gjølstads utlegging 12.08. 2009, foreligger nemlig skriftlige spørsmål fra Frp`s Gjermund Hagesæter, datert 20.08. 2009. Svaret lar vente på seg (normalt er svarfristen for skriftlige spørsmål i Stortinget en uke, men svaret fra finansminister Kristin Halvorsen kommer først 13 dager senere) - og nå bekrefter hun at forståelsen av skatteavtalen ikke er den avtale som H.M. Hong Harald V fikk seg forelagt som grunnlag for innføring av "kildeskatt" i Lagtinget 06.03. 2009:
Gjermund Hagesæter:
"Etter at de rød-grønne partiene vedtok å innføre kildeskatt for pensjonister bosatt i utlandet er det skapt forvirring hvorvidt dette vedtaket også vil omfatte pensjonister bosatt i for eksempel Thailand og Spania som Norge har skatteavtale med, eller om en innføring av kildeskatt her først forutsetter en reforhandling av skatteavtalen. Kan finansministeren snarest oppklare om regjeringen har planer om å pålegge kildeskatt også for pensjonister bosatt i f.eks. Thailand og Spania?
Kristin Halvorsen:
"I tråd med skatteavtalenes formål om å hindre dobbeltbeskatning og skatteunngåelse, har skatteavtalen med Thailand en spesiell klausul i artikkel 23 punkt 3 bokstav e) om at avtalens fritak fra norsk beskatning av inntekter ikke gjelder dersom pensjonen verken er skattepliktig eller beskattet i Thailand.
Informasjon til publikum om detaljene i skatteavtalen med Thailand og praktiseringen av denne framover for norsk pensjon er beskrevet på Finansdepartementets hjemmesider i en artikkel skrevet av ekspedisjonssjef i Skattelovavdelingen, Thorbjørn Gjølstad, se
www.regjeringen.no/…/kildeskatt-pa-pensjon-til-personer-som….

I den forutgående, mer generelle informasjon fra departementet og meg om saken om pensjonsbeskatning var det ikke naturlig å komme inn på slike detaljer i en enkelt av mange skatteavtaler. Det foreligger ingen motstridende informasjon fra departementshold i saken, og dermed heller ingen grunn til forvirring".
Her går fru Halvorsen i sin selvkonstruerte KONSTITUELLE felle - når hun viser til lovforståelsen som ekspsjef Gjølstad redegjør for 3 uker tidligere.
Artikkel 23 pkt. 3 bokstav e må I DET MINSTE OGSÅ sees i sammenheng med de foranstående bokstavene c og d:
c. Når, etter søknad fra kompetent myndighet i Thailand til kompetent myndighet i Norge, en konkret investering i Thailand utpekes til å være et godkjent økonomisk utviklingsprosjekt, skal den thailandske skatten som nevnt i underpunkt 3 (a) i denne artikkel, etter godkjennelse av kompetent myndighet i Norge, anses å omfatte det skattebeløp som ville ha vært betalt på inntekten etter thailandsk lovgivning og denne overenskomst, hadde det ikke vært for skatteinsentivene til fremme av økonomisk utvikling gitt i medhold av thailandsk lovgivning.
d. Underpunkt 3 (c) skal bare få anvendelse for inntekt oppebåret de første 10 inntektsår denne overenskomsten har virkning etter artikkel 28 underpunkt (b) og for ethvert senere inntektsår som de kompetente myndigheter i Norge og Thailand gjennom brevveksling blir enige om.
Når høyt gasjerte byråkrater og politikere ikke ser sammenhengen her - og at dette IKKE gjelder pensjoner, men nærings-/ utviklingsprosjekter - og omfatter brevveksling mellom de to kontraherende stater om spørsmål som ikke er avklart i tidligere artikler, er mildt sagt oppsiktsvekkende.
Ingen artikler med underpunkter og bokstaver henger i løse luften, men hører nøye sammen. Dette gjelder alle skatteavtaler.
ER DETTE RETT OG SLETT ETT FORSØK PÅ BEDRAGERI ?
Fra 1. januar 2010 starter skatteetaten sin innkreving av "kildeskatt" - og teoretisk blir 35 000 gamle og uføre underlagt et lov- og regelverk som for svært mange er UMULIG å etterkomme.
Ut fra besvarelsene fra finansminister Halvorsen og ekspedisjonssjef Gjølstad er innkrevingen av den såkalte "kildeskatten" betinget av en artikkel som ikke har vært nevnt noen andre steder enn i skatteavtalen mellom Norge og Thailand (muligens også i andre skatteavtaler, men dette rettferdiggjør ikke bruk av en artikkel som ikke omhandler pensjoner).
Hun sier også: "Skatteavtalen med Spania inneholder ikke en slik spesiell klausul som i avtalen med Thailand. Pensjonister i Spania kan derfor være fritatt for norsk kildeskatt selv om Spania ikke skattelegger pensjonen. I praksis har Spania skatteplikt for visse pensjoner fra Norge til bosatte der, men ikke for alle typer pensjoner. Uansett dette blir altså ikke norsk kildebeskatning aktuelt for de dokumentert Spania-bosatte fra 2010".
For ordens skyld; det er foretatt en del undersøkelser i Spania - og det fru Halvorsen presterer er ikke SANNHETEN...
Det går ikke an å være litt gravid, såvidt vi vet.
Norske pensjonister trekkes 15 % av sine pensjoner uansett - og kan i ettertid søke om refusjon etter å ha levert selvangivelser i to forskjellige stater.
Dermed oppstår problemet DOBBELTBESKATNING som EU-kommisjonen nå har grepet tak i vis a vis norske skattemyndigheter og beboere innenfor EU/ EØS. Emigrant1 har fått en sentral rolle i kartlegging av DOBBELTBESKATNINGSPROBLEMET INNENFOR EU/ EØS ved at vi, allerede dagen etter at høringsfristen gikk ut 30.06. 2010 fikk en ”oppsiktsvekkende e-post fra EU-kommisjonen” – da vår dokumentasjon viste noe som kommisjonen ikke var klar over. Nemlig at Norge hadde innført regler som ikke er forenelige med ”EU`s fire friheter ” angående økonomiske bevegelser (pensjoner) mellom stater i Europa. (Har de rødgrønne også ført EU-kommisjonen bak lyset? Mitt notat)
KONKLUSJONEN er dermed klar:
a/ NORGE BRYTER SKATTEAVTALEN MED THAILAND ved å innføre "kildeskatt" som trekkes FØR pensjonen sendes til Thailand (jfr. artikkel 23 pkt. 3 bokstav e som departementet/ direktoratet hevder gir juridisk rett til ”kildebeskatning” uten å gjøre Storting, Konge og det norske folk oppmerksom på at dette er et bedrag).
b/ FINANSMINISTEREN ENDRER PÅ FORSTÅELSEN AV ODELSTINGSPROPOSISJON 20 (2008-2009) for å få denne til å passe inn i et regelverk som ikke er drøftet i proposisjonen, nemlig artikkel 23 pkt. 3 bokstav e. Det er i tilfelle et brudd på ”Kongens segl”.
Det finnes IKKE FLERE VEIER TIL SANNHETEN.
Når artikkel 23 er tatt inn som bærende for gjennomføringen av ”kildeskatten”, er hele forutsetningen for Ot.prp. 20 (2008-2009) tilpasset ETTER behandlingen i Lagtinget 06.03. 2009 - uten at saken har vært forelagt Stortinget for endring !
Dermed er den KONSTITUSJONELLE FORUTSETNING for "kildeskatten" borte!
Ot.prp. 20 sier:
PENSJONSMOTTAKEREN SKAL REGNES Å BO I EN BESTEMT STAT etter skatteavtale, må vedkommende være bosatt der etter skattereglene i vedkommende land MÅ sees på to måter:

a/ at pensjonen er BEKREFTET av OFFISIELL NORSK MYNDIGHET (ambassade eller konsulat i bostedslandet) og deretter GODKJENT for utstedelse av oppholdstillatelse i bostedslandet av INSTANSLEDD NR. 1, IMMIGRASJONSPOLITIET (som også har rett til å utvise statsborgere som ikke oppfyller kravene i økonomisk bosettingssammenheng for opphold i landet). Immigration Police utsteder ”CERTIFICATE OF RESIDENCE” - som kreves overalt - i f.eks. Thailand for ALLE bevegelser av ØKONOMISK KARAKTER– til og med ved kjøp av en moped!

b/ et ”CERTIFICATE OF RESIDENS” fra et tilfeldig skattekontor som er instansledd nr. 3 (instansledd 2 er Tollvesenet) som kan ligge 1000 km fra bosted. For flesteparten av nordmenn i Thailand i en av verdens mest uoversiktlige byer, Bangkok. Språkbarrieren er uomtvistelig, forståelse av internasjonale skatteavtaler er på thailandske skattekontorer svært mangelfull, eller ikke til stede.
For eldre og uføre er det et UMENNESKELIG KRAV som pålegges ved at Revenue Departement i Bangkok ligger i en rekke bygninger over et stort område. Godkjente oversettingsbyråer, tolker og advokatkontor med nødvendig lisensiering er umulig å finne i det virvaret denne byen representerer – med bygningsmasse i sentrumsområdene som gjør søkearbeid umulig, selv for unge, friske mennesker. Det skulle være unødvendig å fortelle at 99 % av nordmenn som bor i Thailand ikke behersker landets språk så godt at man kan delta i en samtale om internasjonale skattespørsmål. Det er i det hele tatt en meget liten andel av eldre/ uføre av etterkrigsgenerasjonen som er i stand til å gjøre seg forklart på engelsk. At Skattedirektoratet og Finansdepartementet har funnet ut at pkt. b er det korrekte, må enten være basert på total uvitenhet, eller et direkte ondsinnet handlingsmønster.
DETTE ER EN UFRAVIKELIG SANNHET!
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Sv: Re: Sv: Re: Kildeskatt 4 years 9 months ago #221

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Jeg savner Pensjonistpartiets tilstedeværelse i valgkampen og debattene. Media ignorer PP fullstendig. Men det er et faktum at med 850000 pensjonister og ca 150000 uførepensjonister kan PP komme i vippeposisjon eller kanskje inn i regjering hvis bare 1/3 av disse stemmer på PP. Men da må partiet være mer synlig, også i offentlige debatter som i Arendal. De må også stille liste i alle fylker. PP er usynlig for sine potensielle velgere. Ta tak i dette NÅ!
Siste endring: 4 years 9 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.
Time to create page: 0.105 seconds